08/03/2014

Beslutsfattande?

Människor har en, minst sagt, begränsad kapacitet att hålla reda på många faktorer samtidigt. Vi har dessutom en benägenhet att välja bort information som bestrider vår egen uppfattning om hur saker och ting fungerar.

Med detta i åtanke, så kan man fråga om koncentrerat beslutsfattande (ett fåtal individer fattar besluten) är ett effektivt sätt att driva verksamheter?
Jag ser ingen större skillnad mellan privat och offentlig sektor i den frågan, då det i slutändan handlar om huruvida många individer har bättre förutsättningar för att upptäcka problem innan beslut fattas.

Det slutgiltiga resultatet påverkas självklart av mängden tillgänglig information och hur den används oavsett antalet beslutsfattare - alltså är öppenhet, tillgänglighet och kritiskt tänkande nödvändiga förutsättningar för rationellt beslutsfattande.

Är koncentrerad maktutövning prioriterat över rationellt beslutsfattande så kan man förstå bakgrunden till de politiska beslut som fattas, vilket i sin tur är nödvändig information för väljare i demokratiska val - som vi åtminstone sägs ha i Sverige.

Jag ser andra, mer indirekta problem för informerade beslut (PR, reklam m.m) men det får bli ett framtida ämne.


Disqus